Cookie Policy

İşbu Çerez Politikası Promakim Boya Reklam Makine San. Ve Tic. A.Ş.(“Şirket”) tarafından
yürütülen internet siteleri ve mobil platformlar, üçüncü parti programlar veya internet siteleri
üzerinden erişilen, kullanılan platformların hepsi için geçerlidir.

1. Çerezlerin Kullanım Amacı

Çerezler, internet siteleri tarafından bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. iletişim araçlarına
bırakılan tanımlama dosyalarıdır. İnternet siteleri tekrar ziyaret edildiğinde gelişmiş kullanıcı
deneyimi sağlamak amacıyla erişilen cihazların tanınmalarını sağlar.

Çerezler, herhangi bir internet sitesini ziyaretinizle ilgili bilgilerin ilgili internet sitesi
tarafından hatırlanmasına yardımcı olur. Bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha
kullanışlı hale getirebilir.

Şirkete ait https://promakim.com.tr/ adresine bırakılan çerezlerin kullanımı
6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve uymakla yükümlü olduğumuz mevzuata uygun şekilde
gerçekleştirilmektedir.

2. Çerez Kullanımı

https://promakim.com.tr/ internet sitesini ziyaret ettiğinizde şirketin web
sitesinin kullanımı için
gerekli olan çerezlerin cihazınıza yerleştirmesini kabul edersiniz.

Şirketin cihazınıza ilişkin çerezleri kullanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın çerez ayarlarına
ilişkin bölümünden
çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz. Çerez kullanımını reddettiğiniz takdirde
https://promakim.com.tr/ internet
sitesinin bazı bölümlerini gerektiği şekliyle kullanamayabilirsiniz.

Şirket gerekli gördüğü durumlarda, kullandığı çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini
veya
fonksiyonlarını değiştirebilir veya internet sitesine yeni çerezler ekleyebilir. Çerez Politikasının
değiştirildiği
hallerde değiştirilmiş politika değişiklik tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

3. Kullanılan Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Oturum çerezleri: İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.

Kalıcı çerezler: Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.

Zorunlu çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme
ve
özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.

İşlevsel ve Analitik çerezler: Tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde
kullanılması,
sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl
kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel
bilgilerinizi içerebilir.

Yukarıda açıklanan oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik çerezlerin tutulma süresi yaklaşık altı aydır
ancak sitemize erişilen internet tarayıcısının ayarlarından bu süreye ilişkin gerekli ayarlamalar
yapılabilir.

Yukarıda belirtilen Şirketin kullandığı çerezlerden elde edilen bilgiler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 8.
maddeleri uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde ise rızanız alınmaksızın
Kanun’un 5. ve 8.
maddelerinde belirtilen istisnalar kapsamında yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Şirket
olarak, Çerez
Politikası kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, mevzuata
uygun şekilde
Şirket ile ilişki içinde olan üçüncü kişilerle ve iş ortaklarımızla paylaşabileceğimizi ve verilerinizin
aktarıldığı
tarafların kişisel verilerinizi kendilerine ait sunucularda saklayabileceklerini belirtiriz.

4. Çerez Kullanımını Kontrol Etme Yolları

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına
sahipsiniz.

5. Tarafınızdan Elde Edilen Çerezlere İlişkin KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
  edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin
  talep edilmesi halinde, bu durumunun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
  isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için https://promakim.com.tr/internet
sitesinden edineceğiniz Veri Sahibi Başvuru
Formu’ nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya noter kanalıyla İkitelli
Org. San. Böl. Ziya
Gökalp Mah. Mutsan San. Sit. M12 Blok No:46-48-50 Başakşehir/İSTANBUL adresine ulaştırmanız
gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde
Şirket tarafından
ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde,
Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Get Started

Write to us to get a price quote or get detailed information, we will contact you as soon as possible...

01
02
03
04
05
06